ใบสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ใบสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ใบสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ*
นามสกุล*
รหัสประจำตัวประชาชน*
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
วันเดือนปีเกิด โปรดกรอกวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด เช่น 28032526*
ภูมิลำเนา(จังหวัดที่เกิด)*
กรุ๊ปเลือด
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่*
หมู่ที่*
ตรอก/ซอย*
ถนน*
จังหวัด*
อำเภอ*
ตำบล*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์บ้าน เช่น 074xxxxxx
โทรศัพท์มือถือ เช่น 080xxxxxxx*
อีเมล์
Line Id
Facebook
สถานที่ทำงาน(ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ที่ทำงาน)*
จังหวัด*
อำเภอ*
ตำบล*
โทรศัพท์*
ตำแหน่งงาน*
สอนระดับชั้น*
วิชาที่สอน*
สังกัดตามทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา*
ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน* ปี
เดือน
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร*
มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา*
สถาบันอื่นๆโปรดระบุ ถ้าไม่มีใส่เครื่องหมาย -*
คณะ*
สาขาวิชา*
ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา(ตัวอย่าง:บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)*
ชื่อย่อ(ตัวอย่าง:บธ.ม.)*
ทราบข่าวรับสมัคร(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)